Bosch เครื่องเจียร์ /หินไฟ


                                                                               

 

เครื่องเจียร์แกน GGS 27 Bosch

 

เครื่องเจียร์แกน GGS 27L Bosch

 เครื่องเจียร์ 4" GWS 5-100 Bosch

 

เครื่องเจียร์ 4" GWS 7-100CB Bosch

 

เครื่องเจียร์ 4" GWS 7-100T Bosch

 

เครื่องเจียร์ 4" GWS 7-100ET Bosch

 เครื่องเจียร์ 4" GWS 8-100C Bosch

 
เครื่องเจียร์ 4" GWS 8-100CE Bosch

 

 เครื่องเจียร์ 5" GWS 11-125CI Bosch

เครื่องเจียร์ 5" GWS 14-125CI Bosch

 เครื่องเจียร์ 7" GWS 20-180 Bosch

 เครื่องเจียร์ 7" GWS 22-180 Bosch

 เครื่องเจียร์ 7" GWS 24-180 LVI Bosch

 

เครื่องเจียร์ 9" GWS 20-230 Bosch

 เครื่องเจียร์หินไฟ GSM 200 Bosch

 

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท