Bosch สว่านกระแทก (โรตารี่)


                                                           

สว่านโรตารี่ GBH 2-18RE Bosch

 
สว่านโรตารี่ GBH 2-20DRE Bosch

 
สว่านโรตารี่ GBH 2-22RE Bosch

 สว่านโรตารี่ GBH 2-23E Bosch

 

สว่านโรตารี่ GBH 2-23RE Bosch

 สว่านโรตารี่ GBH 2-23REA Bosch

 
สว่านโรตารี่ GBH 2-26DE Bosch

 

สว่านโรตารี่ GBH 2-28D Bosch

 สว่านโรตารี่ GBH 2-28DFR Bosch

 สว่านโรตารี่ GBH 2-28DFV Bosch

 สว่านโรตารี่ GBH 4-32DFR Bosch

 
สว่านโรตารี่ GBH 5-38D Bosch

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท