Bosch สว่านเจาะทำลาย(สกัด)


                                                           

 สว่านเจาะกระแทก GSB 10 Bosch

 สว่านเจาะกระแทก GSB 10 Bosch

 
สว่านเจาะกระแทก GSB 10RE Bosch

 สว่านเจาะกระแทก GSB 16RE Bosch

 สว่านเจาะกระแทก GSB 20-2RE Bosch

 สว่านสกัด GSH 5 Bosch

 
สว่านสกัด GSH 5X Bosch

 
สว่านสกัด GSH 11E Bosch

สว่านสกัด GSH 16-30 Bosch

 สว่านสกัด GSH 27VC Bosch

  

   สินค้าขายดี


ซีเมนต์กันซึม (A+B) 25กก
Sika Top Seal 107
ราคา 620 บาท


กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง TOA
ราคา 119 บาทลวดเชื่อม Metallogen 2.6
ราคา 119 บาท


ตู้เชื่อม welpro ARC160

ราคา 8,800 บาท


 ไม้อัดฟิล์มดำ 15 มม.
ราคา 485 บาท